Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Beschrijving
1060: Walterus (Wouter) Bac van Broechoven. 1320-1359. KINDEREN Kind: 1) Katharina X Albertus KESSEL, VAN. 2) Johannes LYSSCOP 3) Henricus X Margareta BACKE VAN DE MOLENGRAVE 4) Willelmus X Beatrix SCIJNLE, VAN 5) Luytgardis
1061: Aernt van Broechoven. 1405-1489. ALGEMEEN Eigenaar van het goed te Broechoven", bezat in 1440 in leen 24 bunder land, geheeten het "clappend scoor" te Udenhout. Hun goederen te Tilburg werden in 1506 door hun kinderen gedeeld
1061: Aernt van Broechoven. 1405-1489. KINDEREN 1. Jan, rentmeester van het land van Ravensteijn, overl. 1519, X Johanna NN. Geen kinderen. 1 nat. zoon Aert, ook rentmeester van het land van Ravensteijn.
1061: Aernt van Broechoven. 1405-1489. KINDEREN Jan kreeg in 1506 het huis te Broechoven en de landerijen en 24 bunder te Udenhout.
1061: Aernt van Broechoven. 1405-1489. KINDEREN 2. Jouffr. Willem, overl. voor 1506.
1061: Aernt van Broechoven. 1405-1489. KINDEREN 3. Jouffr. Beatrijs X Gerbrand van Coulster.
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN 1232 Illustre lieve vrouwe broederschap in 's-Hertogenbosch, (1291) 1318 - 1993 (1998) 3. Regesten 60 1355 september 8:
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN Hendrik, zoon van Gerlach van Zonne, en Wouter van Audenhoven als echtgenoot van Geertrui, dochter van Gerlach, hebben verkocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Thomas Valant:
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN helft in erfcijns in Empel Datering: 1355-09-08
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN landbouwgrond “aen tzant” en in de Gijzel. Dat laatste pacht hij van Hendrik van Son. Schepen van Den Bosch.
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN 16.1109 Familie van Scherpenzeel Heusch. Anno 1356 in 't jaer ons Meeren 1356 naer der costume des bisdoms van Camerijck des woensdags voor letare Hierusalem". Luycas van Bobbenagel, Willem van Staeckenborrig, Gerliegh van Keldoncq, Jan van Achelen en
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN 16.1109 Familie van Scherpenzeel Heusch. Anno 1356 Hendrick van Sonne verklaren als mannen van de hertog dat Rutger van Erp, schout van Peelland, Jan Dickbier in het bezit van het dorp en de heerlijkheid Mierlo heeft
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN 16.1109 Familie van Scherpenzeel Heusch. Anno 1356 gesteld en de goede lieden Jan Dickbier als hun heer hebben gehuldigd. Afschrift op papier, inv. nr. 720.
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. ALGEMEEN Kapittel van Oirschot, 1261 - 1811. Origineel inventarisnr 107 1360-4-30. 1360 april 30 op den lesten dach van aprille. Schepenen van Oirschot oorkonden dat Henrik Teye van Zonne verkocht heeft aan Bela, vrouw van Jan van Gunterslaar: erfcijns uit al zijn goederen
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. LEEN Leen Spechtboek: 1445:... meester Wolfaert van Ghysen Jans zoen by cope Henric van Zonne Geerlex zoen, hout i goet tot Gheesele gelegen tussche Haren ende Helvoirt mit sijnen toebehoirten.
1068: Hendrik (Gheerlacs) (Geerlex) (Henricx Glijts) van Sonne (Zonne). 1310-0. LEEN tgoed te Hesel gheleghen tusschen Haren ende Helvord ghehelleke (.. men den goede dat den hertoghe ceins gheeft ende der tienden daer men heren Willem zoen van den Bossce
1069: Jan van Sonne. 1558-0. ALGEMEEN Antonii Anselmo I.C.ti Antverpiensis Commentaria ad perpetuum edictum 1608 Antwerpen: Jan van Sonne gepractiseerd hebbende 26 jaren, oud vijftig jaar. Pieter Fabrie 46 jaren, Pieter van Cuelen 45 jaren, mr. Severijn van Uffele, oudt omtrent 55 jaren, advocaat 31 jaren. Mr. Bernardijn Bergaigne 60, gepractiseerd 34 jaar .
1069: Jan van Sonne. 1558-0. ALGEMEEN SAA, PK 2228, los stuk, 2 augustus 1596 –akte van notaris Jan van Sonne met de klacht van Mathijs van Aken over het bouwvallig huis op de hoek van de Reyndersstraat en de Leeuwenstraat ...daermede bij en[de] over waeren Jacques van Sonne ende Andries Curty, getuygen hiertoe geroepen en[de] gebeden. In oirconde der waerheyt hebbe ick notaris voorgen[oemd] dese ondert[eeckent] J. van Sonne, 2-8-1596
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 447
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP 7 december 1584.Gecommitteert JAN VAN SONNE ende GUILLIAM VAN ZELE, om te wesen Busmeesters, in plaetse van BARTHELMEEUS VAN COUWENBERCH ende MICHIEL FABRI.
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP 1 maart 1591 Jan van Sonne is gemachtigd van Jehanna de Backers x + Hans Corstens, om de goederen te verkopen, verkoopt aan Lambrecht Greyns, brouwer in de Roosenhoet in de Nieuwstad ¼ windmolen gestaan aan de berg
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP 1 maart 1591 van de ‘geelrocx’ naast de Slijkpoort, en 3 R erf beneden aan de berg voor een rosmolen, vs berg en 3 R aan Jan Daems den ouden, vs Hans Corstens, Aerden van Thuylt en Lambrecht Greyns toebehorende voor ¾
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP 1 maart 1591 delen en Jan Daems behoudt ¼ deel op 5 augustus 1581 verkocht had.
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP 13 september 1595 Jan van Sonne gemachtigd van Janneken de Backer x + Hans Cortens, volgens procuratie voor wethouders van Empden op 30 juli 1590, verkoopt aan Lambrecht Greyns, brouwer, ¼ windmolen gestaan op
1069: Jan van Sonne. 1558-0. BEROEP 13 september 1595 Cattenberch in de Nieuwstad, het vn ¼ deel toebehorende is Janneken de Backer.
1069: Jan van Sonne. 1558-0. PACHT Antwerpen SAA, GA 4833, f° 35 r°; R 2181 f° 99 v°; R 2286, 2213, 2317, 2237, 2350, telkens f° 6 r°. Huurt een huis van Thomas l'Hermite/Margriete Ranst in Antwerpen (St Thomas, een van de 12 apostelen. (bron: antwerpiensia)
1069: Jan van Sonne. 1558-0. PACHT Antwerpen SAA, GA 4833, f° 35 r°; R 2181 f° 99 v°; R 2286, 2213, 2317, 2237, 2350, telkens f° 6 r°. St. Thomas vertegenwoordigde in de periode voor het financieel debacle van Margriete een huur­waarde van 78 gulden per jaar en het was daarmee één van de duurste huisjes uit de reeks van de 'Twaalf Apostelen'. (bron: antwerpiensia)
1069: Jan van Sonne. 1558-0. PACHT Antwerpen SAA, GA 4833, f° 35 r°; R 2181 f° 99 v°; R 2286, 2213, 2317, 2237, 2350, telkens f° 6 r°. Huurders in de periode 1577 - 1586 waren de weduwe van Jan van Somme de Oude en vanaf 1582 Meester Jan van Somme, procureur. (bron: antwerpiensia)
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN testament van Wouter (f.q.) Nenne van Juli 1309. Hierin wordt o.a. als begunstigde vermeld : „Item fratri Henrico, filio dicti Cole de Ourle, 40 sol.
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN In het Hertogelijk Cijnsregister van 1342 (Rekenkamer Brussel 35038/39), waarvan een gefotocopiëerd exemplaar zich in het Schaduwarchief van het R.A., den Bosch bevindt
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN vinden wij hem terug onder ,,Berse fol. 61 : „Jo fil. Everardi de Arendonc de hered. Henrici de Oerle." en onder „Winterle" fol. 64: „Jo fil. Ever. de Arendonc de her. Henri de Oerle",
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN En als R.P. Henricus de Oirle, lector op datum 25 aug. komt hij voor in het necrologium van het Bossche Convent van de 97 Orde der Predikheren
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN Ik vermoed, dat hij het is die anno 1330 als Hendrick Colen vermeldt wordt als reeds overleden lid van de Lieve-Vrouwe Broederschap te 's-Bosch (Tax. XIV, blz. 35 e.v.)
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN omdat ook zijn broer Wouter Colen van Oirle en diens zoon Hendrick van Gemert (identiek met Hendrick van Oerle s.v. Wouter van Oirle) leden van deze Broederschap zijn geweest.
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. ALGEMEEN fol. 25v Nunen. cijnzen van de heer hertog in Nunen: Joannes, zoon van Everardus van Arendonc, van het erfgoed van Henricus van Oerle, 18 nieuwe schellingen
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. FAMILIE fol. 25v Nunen. cijnzen van de heer hertog in Nunen: 3. Henricus en Joannes, kinderen van Wautherus van Oerle, 7 1/2 nieuwe penningen betaald: 1340 t/m 1351
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. FAMILIE fol. 25v Nunen. cijnzen van de heer hertog in Nunen: 5. Joannes, genaamd Scroeden van Erpe, 3 nieuwe penningen, van grond gelegen bij het huis van Theodoricus, zoon van Heylewigis van Oerle, bij Banvoets venne betaald: 1340 t/m 1351
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. FAMILIE fol. 25v Nunen. cijnzen van de heer hertog in Nunen: 6. Katharina, dochter van Wautherius van Oerle en zus (bijschrift: Elizabeth), 7 1/2 nieuwe penningen later: de kinderen van Katherina
1070: Henricus van Oerle (Oirle). 1275-0. KINDEREN fol. 25v Nunen. cijnzen van de heer hertog in Nunen: fol. 26. 12. Theodoricus, zoon van Henricus van Oerle, 5 1/2 nieuwe penningen, voor Stina Goukens.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven Onbekend, 24 juni 1631, folio Begrafenis op 24 juni 1631 te Drunen: Overledene (mannelijk) Hermanus Schalcken.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven Onbekend, 24 juni 1633 Begrafenis op 24 juni 1633 te Drunen: Overledene (mannelijk) Hermanus Joanneszn Schalken.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 11 februari 1623, folio 66v Trouwen op 11 februari 1623 te Loon op Zand: Bruidegom Goetscalcus Walteruszn. Bruid Catharina Henricusdr. Opmerking: get.: Marcellus Adrianus, Goetscalcus Walterus, Matthias Petrus en Joannes Henricus.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. HUWELIJK boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 25 februari 1623, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 66v Trouwen op 25 februari 1623 te Loon op Zand: Bruidegom Goetscalcus Walterus. Bruid Catharina Henricus. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 25-02-1623. Plaats ondertrouw kerk: Loon op Zand 11-02-1623. Religie: rk.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. HUWELIJK GETUIGE doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen04, Periode: 1630-1658, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen04, 7 augustus 1640, Dopen, trouwen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 13v Trouwen op 7 augustus 1640 te Drunen: Bruidegom Jan Huijbertssen de Beer. Bruid Lesken Wouters. Getuigen: Schalk Wouters [??}, Mechtildis Gielen, Herman Janssen. Opm: Datum ondertrouw: 25-07-1640. Plaats ondertrouw: Drunen. Religie huwelijk: RK.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 8 januari 1625 Doop op 8 januari 1625 te Drunen: Vader Wouters. Kind (mannelijk) Henricus Godschalcuszn Wouters. Opmerking: get.: Henricus Willemssen en Margareta Adriaens.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 6 juni 1627 Doop op 6 juni 1627 te Drunen: Vader Wouters. Kind (mannelijk) Walterus Godschalcuszn Wouters. Opmerking: get.: Gerardus Ariens en Judoca Martens.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 5 augustus 1629 Doop op 5 augustus 1629 te Drunen: Vader Wouters. Kind (mannelijk) Adrianus Godschalcuszn Wouters. Opmerking: get.: Petrus Adriaans en Johanna Peeters
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 27 september 1631 Doop op 27 september 1631 te Drunen: Vader Wouters. Kind (mannelijk) Petrus Godschalcuszn Wouters. Opmerking: Get.: Theodorus Martens namens Arnoldus Wouters en Maria Gilen.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 24 december 1642 Doop op 24 december 1642 te Drunen: Vader Wouters. Kind (mannelijk) Cornelis Godschalckuszn Wouters. Opmerking: get.: Maria Claessen namens Maria Lodewijcx.
1071: Godschalk Wouters Biesemans. 1600-1664. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 3 april 1646 Doop op 3 april 1646 te Drunen: Vader Wouters. Kind (mannelijk) Martinus Godtschalckuszn Wouters. Opmerking: get.: Nicolaus Aertssen en Maria Theunissen.
Persoonsnr Aard Bron Beschrijving