Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, %-teken (joker) toegestaan, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Omschrijving
Gabriel de Lannoy 1580-0 FAMILIE DNL 1908 JRG 26 de 30 Octobris 1580 mr. Willem Roelsius p'r. Gheertruyt buysen mr. Testes 'Robrecht Jansen de Lanoy mr. Jan Houck, uxór Pèrdinandi Aleman ' t kindt ' SamueL
Gabriel de Lannoy 1580-0 FAMILIE DNL 1908 JRG 26 Jan de-Lannoy pr. Testes mr. W i l l em Roelsius, Corn. Simoensz, Neelkén, Zeghers. • kindt Robert.
Gabriel de Lannoy 1580-0 FAMILIE DNL 1908 JRG 26 Bovengenoemde Jan de Lannoy bad reeds den 8 Nov. 1579 een zoon laten doopen, welke den naam Abraham Ontving.' Wellicht kan een verder onderzoek in de Middelburgsche doop- en trouwboeken tot meerdere volledigheid leiden.
Johannes (John) Julian Ecker 1854-0 ALGEMEEN Majoor-sergeant bij de schutterij, zakenman. Vestigde zich te Colon (Panama). 12-1890 lid van de loge op Curaçao. Was zeer begaafde kunstschilder.
Henricus (Henry) Johannes van Son 1810-0 ALGEMEEN Hij hoorde bij de vriendenclub van de monseigneur met o.a. koster Bartholomeus (Barth) Senior jr., Lorenzo de la Try, Johan Conrad Kijm, Bellafaas Meijer, Francisco Pardo en Hendrik da Costa.
Lucia Adriana van Son van Tengnagell 1807-1844 KINDEREN Alexander Constant Pliester 1828-1901. Jan Alexander Hendrik Pliester 1836-1901. Aleida Johanna Maria Pliester 1839-1840
Wilhelmina Noij 1827-1894 KINDEREN Wilhelmina Johanna Louisa Pliester 1847-1909. Johanna Reinira Pliester 1855-1931. Maria Geertruida Pliester 1858-1907. Willem Carel Pliester 1864-1896. Rudolph Albert Pliester 1868-1928
Giovanni van Colen 1570-0 ALGEMEEN The firm founded in Cologne in 1608 was a continuation of an earlier partnership between the late Pietro Pellicorno, Hureau, and Du Bois in Venice,
Giovanni van Colen 1570-0 ALGEMEEN Tilmans in Pesaro, Valterio del Prato (and after his death, Boudewijns) in Cologne, and Van Colen in Amsterdam.
Giovanni van Colen 1570-0 ALGEMEEN The company’s principal places of business would be the branches in Venice, run by Hureau and Du Bois, and in Amsterdam, run by Caspar van Colen and Gijsbert Tholincx.
Giovanni van Colen 1570-0 ALGEMEEN Guglielmo Tilmans would run a smaller branch in Pesaro, an important stop on the trade route to Naples, and Jeremias Boudewijns would manage the business in Cologne.
Giovanni van Colen 1570-0 ALGEMEEN Matteo van Loosen, married to a cousin of Margareta de Groote, would join the Venice branch, while Jan Pellicorne would participate from Leiden.
Giovanni van Colen 1570-0 ALGEMEEN They would mainly trade in textiles from the Northern and Southern Netherlands, and Italian and Levantine products such as silk, cotton, rice, and currants, transported via both the overland and seaborne routes
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE Toen Herman vijftien was stierf zijn vader en werd hij door zijn moeder naar een neef (Ambrosius Reiniers Pottey) in Antwérpen géstuurd met het doel zich te bekwamen in het koopmansvak. Kort daarop stierf ook zijn moeder.
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE Herman Pottey (X Catharina (Lintken) de Wale, nicht van Jan Jacomo della Faille) was in 1543 in 's-Hertogenbosch geboren als zoon van een koopman in lijnwaad. Herman Pottey overleed op 24 oktober 1574 in Londen
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE Mayken de Wale, een zuster van Catharina, huwde Wouter Aertsen uit 's-Hertogenbosch, die in de jaren zeventig van de zestiende eeuw als bediende bij dezelfde firma in Londen werkte.
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE In januari 1562 werd hij vennoot van de Antwerpse koopman Willem van der Voort. Pottey deed daarbij een kapitaalinbreng van duizend gulden, afkomstig van het geld dat zijn vader hem nagelaten had.
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE In Antwerpen bezocht hij geregeld de zijdefabrikant François du Laij, die hem ‘bij Godts providentie leerde bij worde ende dieverssche boecken de resolutie van dieversse ende bijcans alle de aerttycullen
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE der Christelycker religen, hetwelck mij eenen grooten rycdoem nae der siellen was’.
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE 30 september 1560. AMBROSIUS POTEY, REINIERSzoon, ijzerkoopman, “koopman van Norenborchse waren”, uit ‘s-Hertogenbosch. Bron: Poortersboek Antwerpen.
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE Reeds op 16 maart 1613 werden de kooplieden Lambert van Tweenhuysen, Guilliame Lindeman en Hans Potey door hen (bewindhebbers OIC Amsterdam) aangesproken. Hun werd verboden stuurlieden of scheepsvolk voor deze buitenlanders te huren
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE Cornelis Jacopszn van Bladel als man van Claarken, dochter Reijnder Pottey en Marike, dochter Joost Rombouts en Clara van Sambeeck voornoemd, 25 mei 1612
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE De la Rue Mr. Herman Pottey (1621 — 1691) zoon van Enoch Pottey en Maria Wachtmans, was Rekenmeester van Zeeland en gehuwd met Maria Thilenüs (1626 — 1699).
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE In September 1598 woonde te Kapelle in Zuid-Beveland , kapitein Jan Pottey, die aldaar als weduwnaar in den echt trad met Geertruid Boymer (Boemer) wed. van Adriaan Willemse (Stavenisse) admiraal van Zeeland.
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE In 1623 vroeg Pottey aan de Staten van Zeeland om een kolonelschap , daar hij het land langer dan eene halve eeuw trouw had gediend en meermalen gewond was. Niet lang daarna, op den 12 October 1624, stierf hij
Herman Pottey 1543-1574 FAMILIE Omstreeks denzelfden tijd was pensionaris te Veere mr. Enoch Pottey Volgens Smallegange , Chroniek bladz. 286, werd hij in 1609 benoemd en overleed in 1621.
Herman Pottey 1543-1574 KINDEREN Enoch Pottey (geb. 8-10-1573 Londen, get: zus Mayken en Hercules Fiermoult), den lateren pensionaris van Veere, + 2 dochters, Tamara en Sara en een jong gestorven zoon Jan.
Herman Pottey 1543-1574 KINDEREN Sara, geb. 24-2-1571 Londen (get: Franchoys Boudewins en Mayken, huisvrouwe van Thomas Tsonne)
Herman Pottey 1543-1574 KINDEREN Johan, 29-7-1570 Londen, get: Gillis Bonteaecken en Peterken, huisvrouwe van Peeter Samin.
Herman Pottey 1543-1574 VADER Herman Pottey in de Vughterstraat, zoon van de huidenvetter Reynier Pottey, was gehuwd met Neesken Willem Tielemans. die kort na hem overleed, op 5 oktober 1558 (W. Bnilez. De firma Della Faille)
Reinier Pottey 1480-1551 ALGEMEEN BP: 264. 21-4-1607 sH,R.1449,64 Goyart z.w. Reyner Potey bij w. Antonisken d.w. Goyaert Buysen 1/3 in 6 gld verscheyde onderpanden par. Gestel bij Otw als Goyaert z.w. Henricx Buysen tegen Jan z. Peter Ancems in cope 4-3-1533 etc.
Reinier Pottey 1480-1551 ALGEMEEN 30-06-1480 | SAH OSA 2697 | f 33v | Pensioenboek Sint Jans * Reyner wittige soon Goyart Potteys - 2 G. * Philips wittige zoen Goyarts voirs - 3 G.
Reinier Pottey 1480-1551 ALGEMEEN 26-11-1537 | SAH OSA 2697 | f 377r | Pensioenboek lijfrente; 27-5 en 27-11 Aight dochter wilner Jans Pottey Reyners vanden selven ende Godestouwe synre huysvrouwe tsamen verweckt oudt -- jaren - 3 CG.
Reinier Pottey 1480-1551 ALGEMEEN BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 397r: Heer Henrick van Beerse, cantor en kanunnik in Den Bosch en zijn zuster Heijlwich; Reijneer zoon van Goijaert Potteij en van wijlen Jenneken Jan van Beerze
Reinier Pottey 1480-1551 KINDEREN Ad Teulings Philip Reinier Philip Pottey 1520
Reinier Pottey 1480-1551 KINDEREN Ad Teulings Elisabeth Reinier Philip Pottey 1520 X Andries Marcelis van Orthen ?
Reinier Pottey 1480-1551 KINDEREN Ad Teulings Ingram Reinier Philip Pottey 1530-1583
Reinier Pottey 1480-1551 KINDEREN Sasse van Ysselt Jan Janszn als man van Jenneken, dochter van Peterken en Reynier
Reinier Pottey 1480-1551 KLEINKINDEREN Sasse van Ysselt Peter, zoon van laatstgenoemde echtelieden,
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 ALGEMEEN In 1692 ge-adeld.
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP Met dat doel had zij (Spaansche orde van Hieronymieten) twee magazijnen ingericht, één te Madrid en één te Sevilla. Alles wat daar aan den man werd gebracht, kwam rechtstreeks uit de drukkerij der Moretussen.
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP Balthasar III, aangewezen om zijn vader op te volgen. Anna Goos en de voogden der minderjarigen verlangden te likwideeren om daarna de heele zaak aan Balthasar den jongere over te maken
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP Een van de grootste moeilijkheden bij deze zakenregeling was de delging van de schuld der Spaansche Hieronymieten.
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP Sedert het jaar 1674 liepen hun geldelijke verplichtingen tegenover het Antwerpsche huis maar altijd hooger en hooger, en Carlos du Pont, zoon van Nicolaas, den bekenden correspondent der Moretussen te Madrid,
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP bleek niet bij machte om de onderhandelingen tusschen beide partijen tot een goed einde te brengen.
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP Bij verdere onderhandeling trokken de Padres hun woord in, en Madomoiselle Anna Goos, die toen nog steeds het bestuur der Antwerpsche drukkerij in handen had,
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP besloot in overleg met de ‘vrinden’, d.w.z. haar schoonbroeder, de E.H. Henri Hillewerve; haar broeder, Petrus Goos, en haar eigen rechtsweerd, Jean de la Flie, schepen en thesaurier der stad Antwerpen,
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP voogden over haar minderjarige kinderen, haar oudsten zoon Balthasar III naar Madrid af te vaardigen om de moeilijkheden ter plaatse te gaan vereffenen.
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP ‘Mon fils Balthasar partira par nos ordres et resolucions’ bericht zij op 12 Maart 1680 aan haar zaakgelastigden te Madrid, Nicolaas du Pont en Jacomo van Meurs;(2) en op denzelfden datum
Balthazar III Moretus (Moerentorf) 1646-0 BEROEP zendt Balthasar zelf een dergelijk bericht aan Carlos de Licht, correspondent der Moretussen te Sevilla.
Persoonsnr Aard Bron Omschrijving