Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40863 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Bucstel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 40865: Gooswijn van Bucstel. 1270-.
Voornaam Aelbrecht (Abe) Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 40864: Lijsbeth NN. 1300-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Lijsbeth NN, dr v en . Kind: Henrick X Mechtelt NN, Heijlwich, Elisabeth X Ghijb Herinc, zn v Gerardus Cnode (+ < 9-3-1386). 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Aelbrecht (Abe) van Bucstel, nat. zn v Gooswijn van Bucstel en NN. Geb. ca 1300. Overl. <= 1372. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1300 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 30867 Elizabeth van Bucstel. 1320-0 1e _partner 30865: Gijb (Ghibo, Ghijsbrecht) Geerling Herinc. 1320-0. 2e _partner
Zoon 40849 Henrick Aelbrechts (Aben) van Bucstel. 1325- 1e _partner 40850: Mechtelt NN. 1320-. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN 1372. 0062-3708. R 1175 fol 268 Lijsbeth weduwe van Aelbrecht geheiten Abe van Bucstel, zoon van wijlen de investiet van Ghemonden.
ALGEMEEN Ludovicus zoon van Albertus van Bussel. Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch Lijst van procuratoren 1281-1461. 1347, 8 april Vermeld als PROCURATOR tussen 8 april 1347 en 20 januari 1352
ALGEMEEN Ludovicus zoon van Albertus van Bussel. Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch Lijst van procuratoren 1281-1461. 1349, 4 november Treedt samen met Ghiselbertus van Ghestel als PROCURATOR op, op 4 november 1349, 5 september 1350 en 20 januari 1352
ALGEMEEN Ludovicus zoon van Albertus van Bussel. Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch Lijst van procuratoren 1281-1461. 1351, 15 november Treedt weer alleen op.
ALGEMEEN BE THG Nr 887 | 1 september 1382 Vestiging erfcijns Orthenstraat/Markt en land St. Oedenrode en Vrijdom. Arnoldus Stamelaert van (den) Spanct echtgenoot van Katherina weduwe van Ludovicus zoon van wijlen Albertus van Bussel t.b.v. Albertus Wael t.b.v. de THG
ALGEMEEN Aantekening Smulders ; Den Bosch, Rechterlijk Archief, R. 1270, f. 152. Reyneer Loden zijn stamreeks ziet er als volgt uit : I Albertus van Bussel (Albertus de Bussel»; II LUDOVICUS de Bussel, H. Geestmeester te ‘s-Hertogenbosch ; III. Aelbrecht Loden <= zoon van Lode, kozevorm voor Lodewijk), gestorven vóór 1382.
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag Uitgifte land Oyen: Didderic van der Masen z.v.w. Rover van Oyen heeft voor schepenen van Oyen een kamp land in de parochie van Oyen, groot 14 m. en grenzend aan een kamp gehouden van de heer van Boxtel, opgedragen aan Goeswijn
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag z.v. de persoen (= pastoor) van Ghemonden en van hem terug ontvangen tegen een erfcijns van £ 10 oudgeld. Bij wanbetaling mag de verpachter of zijn bode gedurende 14 dagen per dag 2 groten tournoois verteren ten laste van de pachter.
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag De monetaire frasering luidt: 'ende soe dit al ghesciet was, soe bekende ende verleende dese voerseyde Albrecht den voerscrevenen Didderic desen voerscrevenen camp lands weder over tien pont swarte tor.. ende in den groten tornoysen
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag munten des conincx van Vrancriken voer sestien pennighe gherekent oft payments dat daer goet voer is erfliker ende jaerliker renten' […] tue groet tornoyse der voerseyder munten'.
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag De schepenen van Oyen zijn: Henric Monic, Wilhem van Lente, Andries die Rode, Johan Sconeweder, Herman Dyrekens soen, Gherart Yden soen en Zebrecht Belen soen. N.B.: het zegel van de schepenbank van Oyen is niet meer aanwezig.
KINDEREN 57. Zondag na het Octaaf van Sexagesima 1390. Henricus en Heijlwig, kinderen van Albert van Bucstel, verkoopen voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan hunne zuster Elisabeth een cijns, gaande uit een goed te Vught, waarover als schepenen waren Wilhelmus en Jordanus Tielkini Arnolduszn.
KLEINKINDEREN A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998) Zebrecht van Hokolem was reeds omstreeks 1400 getrouwd met Agnes, dochter van Ghijb Herinc, zoon van Gerit Cnode. Ghijb of Ghijsbrecht Herinc had bij zijn vrouw Lysbeth nog vijf kinderen: Gerit Knoede, Heylwich, Christijn, Geertruyt en Lysbeth
TRANSPORT 31-12-1403. 0420-3721. R 1181 fol 230 Mechtelt weduwe van Henrick Aelbrechts van Bucstel en haar kinderen Gooswijn en Lijsbeth, hebben opgedragen aan Jan Claessn.Broet, 2/3e deel in een cijns van 30 schillingen payment op Lichtmis uit een heiveld in Gemonde. (Heer Rutger, investiet
TRANSPORT 31-12-1403. 0420-3721. R 1181 fol 230 van Bucstel, priester, had die cijns beloofd aan Lijsbeth, weduwe van Aelbrecht nat. zoon van heer Gooswijn van Gemonde, priester en haar kinderen Henrick en Heijlwich en haar schoonzoon Ghijb Herinc).
TRANSPORT 31-12-1403. 0420-3721. R 1181 fol 230 Mechtelt voornoemd geeft landerijen in Bucstel en Gemonde in erfpacht (8 aktes), 22-12-1403